ความหมายของข้อมูลและลักษณะของข้อมูล

เรื่อง ความหมายของข้อมูลและลักษณะของข้อมูล
1. ความหมายของข้อมูลและลักษณะของข้อมูล
ความหมายของข้อมูล
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งคนเราสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น การได้ฟัง การมองเห็น การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัส ข้อมูลที่ได้อาจเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เช่น ชื่อ – นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ คือข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทของสัตว์ พันธุ์ สี ขนาด อายุ เพศ วิธีการเลี้ยงที่ดี เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ คือข้อมูลรายละเอียดของสิ่งของนั้น เช่น สี รูปทรง ลักษณะการใช้งาน ประโยชน์ และการดูแลรักษา เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ คือข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่นั้น เช่น ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง ความสำคัญต่างๆ เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ คือ รายละเอียดเหตุการณ์นั้นๆ เช่น สถานที่เกิด บุคคลที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ที่เกิด เป็นต้น
แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
ที่มาของแหล่งข้อมูล หรือแหล่งกำเนิดของข้อมูล เราเรียกว่า แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่หาได้ง่าย เช่น บ้าน ห้องสมุด ครู ผู้ปกครอง หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต วิทยุ
ลักษณะของข้อมูล
1. ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลตัวเลข ตัวหนังสือ ได้จากแหล่งข้อมูล คือ หนังสือหนังสือพิมพ์
สิ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s