เฉลยข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานกลางภาค / รายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.การเชื่อมโยงการสื่อสารมีกี่รูปแบบ
ก.1 รูปแบบ
ข.2 รูปแบบ
ค.3 รูปแบบ
4.ไม่มีข้อถูก

2.ชนิดของสัญญาณมีกี่ชนิด
ก.5 ชนิด
ข.6 ชนิด
ค.9 ชนิด
ง.2 ชนิด

3.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสื่อสาร
ก.ผู้ส่งข่าวสาร (Sender)
ข.ข้อมูลข่าวสาร (Message)
ค.ผู้รับข่าวสาร (Receivers)
ง.ผู้แสงดวามคิดเห็น

4.point to point line คืออะไร
ก.การเชื่อมต่อแบบขนาน
ข.การเชื่อมต่อแบบอนุกรม
ค.การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด
ค.ไม่มีข้อถูก

5.สัญญาณมีกี่ชนิด
ก. 3ชนิด
ข. 4 ชนิด
ค. 5 ชนิด
ง. 2 ชนิด

6.การส่งข้อมูลแบบ digital คืออะไร
ก.การส่งข้อมูลนับความเร็วของบิตโดยนับช่วง 1 วินาที
ข.การส่งข้อมูลนับความเร็วของบิตโดยนับช่วง 1 นาที
ค.การส่งข้อมูลนับความเร็วของบิตโดยนับช่วง 1 ชั่วโมง
ง.การส่งข้อมูลนับความเร็วของบิตโดยนับช่วง 1 วัน

7.องค์ประกอบของการสื่อสารมีกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 3ประเภท
ค. 5ประเภท
ง . 6ประเภท

8.เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.เครือยข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตั้งแต่ 6 เครื่องขึ้นไป
ข.เครือยข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตั้งแต่ 10 เครื่องขึ้นไป
ค.เครือยข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตั้งแต่ 20 เครื่องขึ้นไป
ง.เครือยข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป

9.โทรคมนาคมหมายถึงอะไร
ก.การติต่อสื่อสาร
ข.การบริการขนส่ง
ค.การส่งจดหมาย
ง.ไม่มีข้อถูก

10.โทรคมนาคมมีกี่ประเภท
ก.1ประเภท
ข.2ประเภท
ค.3ประเภท
ง.4ประเภท

11.กาารสื่อสารข้อมูลหมายถึงอะไร
ก.การโอนหรือแลกเปลี่ยน
ข.การประมวลผล
ค.การรับข้อมูล
ง.ถูกทุกข้อ

12ข่ายการสื่อสารข้อมูลคืออะไร
ก.การถอดรหัส
ข.การรับส่งข้อมูลหรือสารสนเทศ
ค.การเข้ารหัส
ง.ช่องสัญญาณ
13.ข้อไหนไม่ใช่องค์ประกอบพิ้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ก.หน่วยรับข้อมูล
ข.ช่องทางการส่งข้อมูล
ค.หน่วยรับข้อมูล
ง.สัญญาณครบถ้วน

14.การสื่อสารแบบอนาล็อกและดิจิตอลแบบไหนทันสมัยกว่า
ก.อนาล็อก
ข.ดิจิตอล
ค.ทันสมัยเท่ากัน
ง.มีแบบที่ใหม่กว่าทั้ง 2แบบ

15.(Multipoint or Multidrop) คือการเชื่อมต่อแบบไหน
ก.เชื่อมต่อแบบจุดเดียว
ข.เชือมต่อแบบจุดต่อจุด
ค.เชื่อมต่อแบบหลายจุด
ง.ไม่มีข้อถูกล

16.Message คืออะไร
ก.ผู้รับข้อมูล
ข.ช่องทางการสื่อสาร
ค.ข้อมูลข่าวสาร
ง.ไม่มีข้อถูก

17.computer network คืออะไร
ก.ระบบคมนาคม
ข.สื่อสารข้อมูล
ค.เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง.ไม่มีข้อถูก

18.(Receivers) คืออะไร
ก.ผู้ส่งข้อมูล
ข.ข้อมูลข่าวสาร
ค.ผู้รับข้อมูล
ง.ผิดทุกข้อ

19.(Media) คืออะไร
ก.ช่องทางในการสื่อสาร
ข.ผู้รับข่าวสาร
ค.ผู้ส่งข่าวสาร
ง.ข้อมูลข่าวสาร

20.(Switched Network) คืออะไร
ก.การเชื่อต่อแบบสลับช่องทางการสื่อสาร
ข.การเชื่อมต่อแบบทางเดียว
ค.การเชื่อมต่อแบบ หลายทาง
ค.ผิดทุกข้อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s