ใบงานที่ 1 ประโยชน์และประเภทของผังงาน

ใบงานที่ 1 ประโยชน์และประเภทของผังงาน
กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของผังงานและการใช้สัญลักษณ์ของผังงาน โดยค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
วาดภาพลงในช่องว่างแล้วตอบคำถาม (พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน)
1. ชื่อผังงาน คือ
2.เว็บไซต์ที่ใช้ค้นคว้าข้อมูล คือ
3.เป็นผังงานประเภทใด
4.ใช้ประโยชน์ในด้านใด
5.สัญลักษณ์ของผังงานที่ต่างจากหน่วยการเรียนรู้และความหมาย